سیستم های VAV

سیستم های VAV

هدف اصلی از هر سیستم HVAC ، فراهم آوردن آسایش است. آسایش در یک مکان به ترکیب دما و رطوبت بستگی دارد. سیستم HVAC  به مقدار مشخصی هوای تغذیه نیاز دارد تا ترکیب قابل توجهی از رطوبت و دما را داخل منطقه آسایش، تامین کند. حدود 60 تا 70 درصد انرژی مصرفی ساختمانها صرف تهویه …

سیستم های VAV ادامه مطلب »